Examine This Report on pg slot auto

Elk gebruik van de inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door de Speler. Bijgevolg kan 711 BV in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de Speler wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens en van de toegang tot de Web page door derden.

De Speler verklaart akkoord te zijn en te voldoen aan de voorwaarden van de geldende wetgeving van het land waar de Speler zich bevindt. Het is belangrijk dat de Speler zich informeert around de geldende wetten in het land waar de Speler zich bevindt alvorens zich in te schrijven. De kansspelen die ter beschikking worden gesteld zijn conform de Nederlandse wetgeving.

Het verwijderen van de informatie op verzoek van de Speler zal tot gevolg hebben dat het Gebruiksaccount van de Speler wordt afgesloten en de Speler geen toegang meer zal hebben tot de on the net kansspelen op de Web-site en zijn account.

711 BV zich verzet tegen het gebruik van bepaalde debet kaarten die zijn gekoppeld aan illegale activiteiten, fraude, bedrog of het niet naleven van de Overeenkomst;

Als 711 BV vermoedt dat een Speler niet de minimumleeftijd heeft om te spelen, zal 711 BV het ingezette geld en de eventuele winst die op de Spelersrekening werd bijgeschreven blokkeren totdat de Speler het onweerlegbare bewijs heeft geleverd wel de minimumleeftijd te hebben om te spelen.

De Speler kent ook aan 711 BV het recht toe om op eender welk ogenblik een bewijsstuk te vragen van de storting van een klant voor alle andere betalingen.

Alle persoonsgegevens dat de Speler heeft overgemaakt aan 711 BV zijn suitable, oprecht, juist en volledig, en komt overeen satisfied de gegevens vermeld op het identiteitsbewijs en de bankkaart gebruikt voor geldinleg en uitbetalingen.

Indien een of meerdere bepalingen in de Overeenkomst ongeldig of nietig worden verklaard op grond van een wetgeving, regelgeving of 10 gevolge van een definitieve uitspraak van een rechter, komen de Partijen pg slot overeen dat deze bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling met een equal bereik.

711 BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongemak, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorzienbaar, fulfilled betrekking tot het gebruik van de Website of de spelen.

De Speler machtigt hierbij 711 BV om op het Spelersaccount alle bedragen die de Speler 10 onrechte heeft ontvangen als gevolg van fraude of een storing op de Internet site of de spelen, te innen.

Doorway op het tabblad "Mijn account" op de welkomstpagina van de Site te klikken, heeft de Speler op elk ogenblik toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

711 BV aanvaardt geen enkele klacht betreffende enige activiteit uitgevoerd op uw account doorway een derde.

In het geval van een klacht van een Speler around de niet-beschikbaarheid van de Site of een spel, behoudt 711 BV zich het recht voor om een schermafdruk te eisen, zonder dat dit verzoek 711 BV aansprakelijk maakt.

711 BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van een storting op de bankrekening van een Speler die zou gehackt zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *